Skip to content

Regulamin dodawania opinii

Sklep Internetowy – www.nutriprime.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci dodawania Opinii.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Opiniami są indywidualne i subiektywne wypowiedzi odnoszące się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji, publikowanymi w Sklepie.
 3. Dodawanie opinii jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Opinie mogą być dodawane za pośrednictwem modułu do dodawania opinii dostępnych na stronie Sklepu oraz za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Trusted Shops AG z siedzibą w Niemczech (dalej jako „Trusted Shops”).
 5. Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Sklepu.

II. DODAWANIE OPINII

 1. Klient może dodać opinie na dwa sposoby:
  1. za pośrednictwem modułu do dodawania Opinii dostępny na stronie Sklepu;
  2. za pośrednictwem systemu dostarczanego Sprzedawcy przez Trusted Shops.
 2. W celu dodania Opinii, zgodnie ze sposobem wskazanym w ppkt. 1a powyżej, Klient uzupełnia formularz w module do dodawania Opinii dostępny na karcie Towaru w Sklepie, uzupełniając wszystkie wymagane przez Sprzedawcę informacje. Sklep zatwierdza opinię w module CMS. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu Opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 3. W celu dodania Opinii za pośrednictwem Trusted Shops, Klient, po złożeniu Zamówienia otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Trusted Shops, aktywny link za pomocą którego może dodać Opinię, a także za pomocą swojego konta utworzonego w serwisie Trusted Shops.
 4. Klient, dodając Opinię, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do dodanych wypowiedzi, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego lub w serwisie Trusted Shops.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. W przypadku dodania przez Klienta Opinii niespełniającej wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie Sklepu, Sprzedawca może nie zatwierdzić dodanej opinii do jej publikacji na stronie Sklepu.

III. WERYFIKACJA OPINII

 1. Opinie dodawane za pośrednictwem systemu Trusted Shops nie są weryfikowane przez Sprzedawcę. Weryfikacji dokonuje Trusted Shops, stosując w szczególności mechanizmy polegające na:
  1. wyświetlaniu tych Opinii, którym nadano unikalny numer referencyjny;
  2. wyświetlaniu tylko Opinii jednoznacznie powiązanych z konkretną osobą i jej adresem poczty elektronicznej,
  3. powierzając nadzór nad weryfikacją zespołowi weryfikacyjnego.
 2. Więcej informacji na temat weryfikacji Opinii przez Trusted Shops zostało wskazane na stronach internetowych Serwisu Trusted Shops, w szczególności pod adresem: https://www.trustedshops.pl/opinie/#w-jaki-sposob-opinie-pomagaja-w-zakupach-w-internecie.
 3. W przypadku Opinii dodawanych zgodnie z pkt II ppkt. 1a, Sprzedawca zatwierdza Opinie w module CMS sklepu.
 4. Opinie są publikowane po ich zatwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 5. Opinie oznaczone przez system jako „zweryfikowane” pochodzą tylko od Klientów, którzy nabyli Towar.
 6. Pozostałe Opinie publikowane są bez oznaczenia „zweryfikowane”, ale zawsze pochodzą od osób, które miały styczność z produktem.
 7. Sprzedawca publikuje zarówno negatywne jak i pozytywne Opinie.
 8. Opinie nie są sponsorowane.

IV. DANE OSOBOWE

Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i przepisów powszechnie obowiązujących.